گاهی یک کلمه پتک است


گاهی

یک کلمه ...

همه ی یک پتک است


و تمام  ِ تو ...

یک مجسمه ی شیشه ای !