چه حرفها که درونم نگفته می ماند !


چه حرفها که درونم نگفته می ماند !

خوشا به حال شماها که شاعری بلدید ...


رضا احسان پور