سکوت تنهایی رهگذرگاه آدمی تنهاتر از آن است که سکوتش می گوید

گاه تنهایی، تنهاتر از آن است که دیده شود


محمد علی بهمنی