گفتند که او عاشق گیسوی کمند است..



گفتند که او عاشق گیسوی کمند است

موهای من از عصر همان روز بلند است