گفتند که او عاشق گیسوی کمند است..گفتند که او عاشق گیسوی کمند است

موهای من از عصر همان روز بلند است