ای تف به جهان تا ابد غم بودن، ای مرگ بر این ساعت بی هم بودن...دیوانه ام از دست خودم سیر شدم

با هرکس هم نام تو درگیر شدم

ای تف به جهان تا ابد غم بودن

ای مرگ بر این ساعت بی هم بودن


علیرضا آذر

هم_مرگ