ای سال نو تو کمی رحم کن به ما..


ای سال نو تو کمی رحم کن به ما

حَوّل نخواستیم تو حالی ز ما نگیر


رسول احدی