دلتنگ تر از من، ماهی قرمزی بود..دلتنگ تر از من، ماهی قرمزی بود

که برای دیدنت از تنگ بیرون پریده بود


محمد شیرین زاده