سر به زیر و ساکت و بی دست و پا میرفت دل ...سر به زیر و ساکت و بی دست و پا میرفت دل

یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد


قیصر امین پور