ای تو دوای دل من ..

            


نیست مرا جز تو دوا

ای تو دوای دل من ...


مولانا مولوی