عجب نت های سختی داشت عشق تو !بی تو

من می مانم

با سازی که همیشه ناکوک است

عجب نُت های سختی داشت ...

عشق تو !