از همه زودتر ...

            


کاش خدا تو را به دیوار مهربانی اش می آویخت

و من از همه زودتر برت می داشتم ...


سبحان زمانی