خود باوری..انسان همان است

که خود باور می کند.


آنتوان چخوف