تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم ..بی تو باران بزند خیس ترین رهگذرم

تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم


علی صفری