اگر هیچکس به دین تو نیست ..شبیه نوح

اگر هیچکس به دین تو نیست

تو با خدای خودت باش و ناخدای خودت..


حسین زحمتکش