دیگران در تب و تاب شب عیدند ولی ...دیگران در تب و تاب شب عیدند ولی

مثل یک سال گذشته به تو مشغولم من


کاظم بهمنی