تصوری که ازش داشتم، از خود واقعیش سبقت گرفت ...

 


یکیو دوست داشتم

اونقدر بهش فکر کردم

که تصوری که ازش داشتم

از خود واقعیش سبقت گرفت

بعدها ...

دیگه خودشو دوست نداشتم

تصور ذهنی خودمو دوست داشتم!


مریلین مونرو