می میرم مثل نامه ای بی تمبر ...عاقبت می میرم،

نه مثل مسافری که به آخر سفر رسیده است
می میرم مثل نامه ای بی تمبر که به آدرس فرستنده

برگشت می خورد!