ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت ؟!کی به انداختن سنگ پیاپی در آب

ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت ؟!


فاضل نظری