ساعت های حقیقی و آدم های اشتباهی ...یکی از خطاهای بزرگی که آدمی مرتکب می شود

این است که ساعت های حقیقی که در اختیار دارد را

با آدم های اشتباهی پر می کند!


چارلز بوکوفسکی