دل است دیگر، حالی اش که نمی شود ...دلمان را زود خوش نکنیم!

دل است دیگر، حالی اش که نمی شود

با یک کلمه، یک خاطره، یک نیامدن،

هزار سال پیر می شود...


امیر وجود