وقتی کسی که هستی تو هست می رود ...یک لحظه زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی تو هست می رود


علی حیات بخش