باور ...بدتر از رفتن،

گندیست که انسان ها به باور یکدیگر می زنند.