رها رها رها من ...نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج، رها رها رها من ...


سیمین بهبهانی