دلگیرم . . .


دلگیرم!

از کسی که مرا غرق خودش کرد،

اما ...

نجاتم نداد