اعتراضی نخواهی کرد!


مرد که باشی

تنهایت که بگذارند

اعتراضی نخواهی کرد!

تنهائیت را هم پُر نخواهی کرد

فقط به وقارت افزوده خواهد شد

و می شود بزرگی را در اعماقِ نگاهت دید