دلخوشی ذهن خسته ام ...


هنوز دلخوشی ذهن خسته ام این است،

که در خیال خودم بی خیال من نشدی ...