نفس از نو ...

           + نوع دیگه ادامه مطلب ...


خنده هایت ...


میان خنده هایت گاه صبری کن،

نفس از نو بگیرم عاشقت باشم