حال دل ندانستی ...


از لبان خندانم حال دل ندانستی

خفته در تبسم ها گریه های پنهانی


مهدی سهیلی