شعور حسینی


امام حسین (ع) :


بپرهیز از ظلم و آزار رساندن نسبت به کسی که

یاوری غیر از خداوند متعال نمی یابد !