سوزنمان گیر می کند ...


گاهی مثل گرامافونی خسته

سوزنمان روی ترانه ای دلنشین گیر می کند...