کاش یکی مچم را بگیرد


کنج اتاق

همبستر دیوارم

کاش یکی مچم را بگیرد

عادت بدیست تنهایی !