نمیشه بری من حرف دارم, مسئولی ...


نمیشه بری من حرف دارم آروم باش

مسئولی پیش اون که بودی دنیاش

اون که نمیخواد زیر بارون باشی

بارون گرفته تو هوای چشماش


مرتضی پاشایی _ بارون