دوست داشتن تو ریشه ای ست در وجودم


دوست داشتن تو یادگاری نیست، که حک کنم بر تنم!

دوست داشتن تو ریشه ای ست در وجودم

که سبز می شود، قد می کشد، بزرگ می شود، گل می دهد

هر روز، هر ماه و هر سال بیشتر