می خندن که حال بقیه گرفته نشه!


به سلامتی همه اونایی که

حالشون خوب نیست،

اما می خندن که

حال بقیه گرفته نشه ...