تنهایی ...


شبیه یه تنهایی واقعی

تو فصل بهارم گل کاشیه


ابی _ حبس