صادقانه ...


من صادقانه دست به دستت گذاشتم

ای کاش چشم بسته قبولت نداشتم


خلیل جوادی