تافته ی جدا بافته ریتم خنده هایت را دوست دارم ...


ریتم خنده هایت را دوست دارم

تو بین این آدم ها، در این کره خاکی

تافته ی جدا بافته ای

لبخند بزن نفس من