دنیای ما اندازه ی هم نیست !


دنیای ما اندازه هم نیست

من عاشق بارون و گیتارم

من روزها تا ظهر میخوابم

من هر شبو تا صبح بیدارم


رستاک _ پائیز سال بعد