میگذره دل از گناهت ولی پیشت نمی مونم ...


میگذره دل از گناهت ولی پیشت نمی مونم

درد و گریه دیگه بسه کم آوردم نمی تونم

تو که احساسی نداری با دلت کاری نداری

عشق کهنه تو عزیزم دیگه یادت نمیاری


شادمهر عقیلی  _ تنهایی