بگو دوستت دارم ...


آقا ...

میخواهی از بانویت عکس بگیری؟ نگو لبخند بزن

بگو دوستت دارم ... ببین لبخندش چقدر قشنگتر میشود.