خداوند تو را می بیند و تو را دوست دارد ...


خداوند تو را می بیند،

تو را دوست دارد،

و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده است،

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوندند.