او همیشه آغوشش باز است


او همیشه آغوشش باز است،

نگفته تو را می خواند

اگر هیچکس نیست،

خدا که هست ...