فدای رفیقای بامرام ...


فدای رفیقی که

سلامتی ما رو از خدا میخواد

نه از یه پیک زهره ماری !