من به چشم آوردمت از آنچه هستی بیشتر ...


مثل حوض زیر پای چلستون هیچم ولی

من به چشم آوردمت از آنچه هستی بیشتر ...


جواد منفرد