کاش من همه بودم ...


کاش من همه بودم ؛

با همه دهان ها

تو را صدا می زدم


محمد صالح علا